TKB

TÍHOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA


Tíhové kolejové brzdy jsou brzdami s nejoptimálnější přímou samoregulací přítlačné síly na kolo brzděného vozu v závislosti na kolovém tlaku.

Lze je použít pro cílové a intervalové brždění, jsou vhodné i pro stlačování přisunovaných souprav k usnadnění rozvěšování vozů.

Brzda je lehčí konstrukce, nenáročná na údržbu, s jednoduchým ovládáním, bez potřeby měřiče hmotnosti nebo jiného zjišťování a zadávání informací o hmotnosti odvěsů. Je vhodná pro decentralizované autonomní automatické řízení provozu.
Může být vložena do přímé koleje nebo za výjezdový oblouk výhybky.

Kolejovou brzdu TKB tvoří:
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodicí zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava jednokomorových válců připojených k rozvodnému potrubí)

TKB se zpravidla sestavuje ze tří až osmi článků.

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Alternativou je tíhová kolejová brzda s hydraulickým pohonem - viz
TKB-H.

TKB pracuje s jedním brzdovým stupněm (nebo navíc s pomocným stupněm) a stupněm "0".
Vlastnosti TKB umožňují snadné provozování v automatickém režimu bez potřeby obsluhy.

Provedení :

a) normální provedení (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 65 mm)
b) provedení s vyšším měrným výkonem (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 82 mm
c) provedení s vyšším měrným výkonem (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 90 mm

Zvýšením výšky brzdných lišt nad temenem kolejnice na 82 mm v pohotovostní poloze bylo dosaženo při stejné délce brzdy zvětšení výkonu KB o 25 až 60% oproti provedení TKB s výškou brzdných lišt 65 mm.

TKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1 v platném znění.


HLAVNÍ VÝHODY TKB :
- Přímá samoregulace brzdné síly v závislosti na kolových tlacích brzděných vozů - nemůže docházet k přebrzďování vozů
- Vyšší měrný výkon na hmotnost KB / na délku KB
- Jednoduchá ruční obsluha
- Způsobilost pro provoz v automatizačních systémech (AŘKB, MODEST MARSHAL apod.)
- Jednoduchá a odolná konstrukce s minimem potenciálně poruchových komponentů (bez pružin, tlumících a seřizovacích prvků apod.)
- Není třeba měřič hmotnosti
- Nevyžaduje zařízení pro regulaci brzdné síly
- Nehlučný provoz
- Nízká energetická náročnost
- Nižší pořizovací náklady
- Malá náročnost na údržbu, nízká poruchovost
- Dlouhá životnost