TKB

TÍHOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA


Tíhové kolejové brzdy jsou brzdami s nejoptimálnější přímou samoregulací přítlačné síly na kolo brzděného vozu v závislosti na kolovém tlaku.

Kolejová brzda TKB je základním stavebnicovým prvkem mechanizace či automatizace spádovišť. Je možno ji použít pro cílové a intervalové brždění , vhodná je také pro stlačování přisunovaných souprav k usnadnění rozvěšování vozů. Obdobně se používá také na vlečkách.
Brzda je lehčí konstrukce, nenáročná na údržbu, s jednoduchým ovládáním, bez potřeby měřiče hmotnosti nebo jiného zjišťování a zadávání informací o hmotnosti odvěsů. Je vhodná pro decentralizované autonomní automatické řízení provozu.
Brzda může být vložena do přímé koleje nebo za výjezdový oblouk výhybky. Vzhledem ke své konstrukci nemůže tvořit součást oblouku.

Kolejová brzda TKB sestává ze tří základních funkčních zařízení :
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodící zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava jednokomorových válců připojených k rozvodnému potrubí)

Tíhová kolejová brzda se zpravidla sestavuje ze tří až osmi článků, podle požadovaného výkonu.

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Pro funkci kolejové brzdy je nutno k ní připojit ovládací soupravu (jednotlakovou nebo dvoutlakovou), napojenou na zdroj stlačeného vzduchu.
Alternativou je tíhová kolejová brzda s hydraulickým pohonem - viz TKB-H.

Brzdný účinek závisí na svislé síle, působící na pojezdovou kolejnici od hmotnosti vozidla přenášené koly pojíždějících vozů.

TKB pracuje s jedním brzdovým stupněm (nebo navíc s pomocným stupněm) a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbrzděné poloze. Vlastnosti TKB umožňují snadné provozování v automatickém režimu bez potřeby obsluhy. Použitelná je i s ručním ovládáním - brzdařem.

Provedení :
Tíhové kolejové brzdy jsou vyráběny ve třech výkonových provedeních:

a) normální provedení (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 65 mm)
b) provedení s vyšším měrným výkonem (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 82 mm
c) provedení s vyšším měrným výkonem (výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 90 mm

Výkon je závislý na délce brzdy a výšce brzdných lišt nad temenem kolejnice. Zvýšením výšky brzdných lišt nad temenem kolejnice na 82 mm v pohotovostní poloze bylo dosaženo při stejné délce brzdy zvětšení výkonu KB o 25 až 60% oproti provedení TKB s výškou brzdných lišt 65 mm.

TKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.

HLAVNÍ VÝHODY TKB :
- Přímá samoregulace brzdné síly v závislosti na kolových tlacích brzděných vozů - nemůže docházet k přebrzďování vozů
- Vyšší měrný výkon na hmotnost KB / na délku KB
- Jednoduchá ruční obsluha
- Způsobilost pro provoz v automatizačních systémech (AŘKB, MODEST MARSHAL apod.)
- Jednoduchá a odolná konstrukce s minimem potenciálně poruchových komponentů (bez pružin, tlumících a seřizovacích prvků apod.)
- Není třeba měřič hmotnosti
- Nevyžaduje zařízení pro regulaci brzdné síly
- Nehlučný provoz
- Nízká energetická náročnost
- Nižší pořizovací náklady
- Malá náročnost na údržbu, nízká poruchovost
- Dlouhá životnost (předpoklad až 25 let)