JKB-U

JEDNOKOLEJNICOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA - UNIVERZÁLNÍ


Jednokolejnicová kolejová brzda univerzální (JKB-U) je elektropneumatická kolejová brzda, používaná při mechanizaci či automatizaci spádovišť a na vlečkách, je-li požadován velký brzdný výkon. Tento novější typ jednokolejnicové brzdy představuje vhodnou náhradu za starší jednokolejnicové brzdy (JKB) a obloukové kolejové brzdy (OKB), případně také za brzdy dvoukolejnicové (DKB). JKB-U může být vložena jak do přímé koleje, tak do oblouku. Minimální oblouk pro spolehlivou funkci je stanoven na 180 m.

Kolejová brzda JKB-U sestává ze tří základních funkčních zařízení :
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodící zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)


JKB-U může být sestavena ze tří až šesti brzdných článků, podle požadovaného výkonu.

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku v jednotlivých komorách brzdových válců slouží ovládací souprava napojená na zdroj stlačeného vzduchu

Podle vybavení spádoviště může být JKB-U provozována buď automaticky bez potřeby obsluhy, nebo ručně s obsluhou - brzdařem.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzda v odbržděné poloze.

Provedení :

a) JKB-U normální - s výškou brzdných lišt nad temenem kolejnice v pohotovostní poloze 90 mm *)
b) JKB-U snížená - se sníženou výškou brzdných lišt nad temenem kolejnice v pohotovostní poloze na 65 mm

Výkon :
*) Zvýšením výšky brzdných lišt nad temenem kolejnice na 90 mm v pohotovostní poloze je dosaženo při stejné délce brzdy zvětšení výkonu KB o 30 až 50 % oproti JKB-U s výškou brzdných lišt 65 mm.

Technické údaje JKB-U :


Náhrada dvoukolejnicové kolejové brzdy DKB jednokolejnicouvou brzdou JKB-U :
Alternativní variantou k dvoupásovému provedení kolejové brzdy (DKB), používanému v případech extrémního požadavku na výkon, je použití dvou kratších JKB-U za sebou, umožňuje-li to délka koleje. Při stejné délce a výšce brzdných lišt nad temenem kolejnice u obou typů kolejových brzd dosahuje JKB-U přibližně 75% výkonu DKB při polovičním množství materiálu, vzduchu, mazadel, údržby a dalších nákladů na provoz. Výkony DKB a JKB-U řazených za sebou jsou srovnatelné a navíc, jedná-li se o 6-ti článkové provedení kolejových brzd, dosahuje JKB-U o 12% vyššího výkonu.

Bezpečnost :
Klidné vjetí a vyjetí kola z kolejové brzdy zajišťují náběhy provedené na vjezdových a výjezdových brzdných lištách. Zabezpečení vozu proti vykolejení, které může nastat při brždění kola větší silou než odpovídá jeho hmotnosti, tzv. "přebrzdění", zajišťuje vodící skupina přesahující oba konce brzdného mechanismu o minimálně 1200 mm.

JKB-U vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.

Katalog náhradních dílů

V případě požadavku na opravu KB stačí zaslat vyplněný poptávkový list - ke stažení ZDE.